ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

НА "ДИР.БГ"АД "НАЙ-КРАСИВА АБИТУРИЕНТКА"

 

I. Предмет на общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между "ДИР.БГ"АД, ЕИК 130243596, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. "Данаил Дечев" № 7 (наричано по-долу "Дружество/то" или "Организатора/ът") и участниците в конкурса "Най-красива абитуриентка", организиран от Дружеството (наричан по-долу "Конкурса").

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на всички участници в Конкурса. Участник в Конкурса е всяко лице, което е приело изрично Общите условия и изпрати своя/и снимка/и за участие в Конкурса. По този начин участникът приема Общите условия и се задължава да ги спазва. С придобиване на качеството на участник в Конкурса, между Дружеството и участника възниква договорно правоотношение, регулирано от настоящите Общи условия.

(2) Дружеството публикува настоящите Общи условия на сайта www.dir.bg, заглавната страница или на подстраница на сайта (заедно и по отделно по-долу "сайта"), както и на Фейсбук страницата на Конкурса "Конкурс за Най-красива абитуриентка". Дружеството има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна Дружеството уведомява за измененията и допълненията всички предходни, настоящи и бъдещи участниците в Конкурса чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта www.dir.bg и на Фейсбук страницата Конкурса "Конкурс за Най-красива абитуриентка", преди влизането им в сила.

(3) В срок до три дни от датата на публикуване на съответното изменение на Общите условия съгласно ал. 2, всеки участник има право да възрази писмено пред Дружеството чрез съобщение изпратено чрез Messenger на Фейсбук страницата на Конкурса. При възражение съгласно предходното изречение договорното правоотношение между съответния участник и Дружеството се прекратява с изтичането на тридневния срок за възразяване срещу измененията и участието на участника в Конкурса се прекратява. 

(4) В случай че участникът не е навършил 18 години, то изпращането на снимка може да бъде извършено само със съгласието на родителите или попечителите му. Съгласието на родителите/попечителите се удостоверява с писмена декларация, копие от която следва да бъде предоставено на Дружеството. Декларацията от родителите/попечителите следва да съдържа единствено име и фамилия на лицето, даващо съгласието, както качеството му (родител или попечител) спрямо участника.

 

II. Правила и изисквания по отношение на участниците. Отстъпване на права за използване на защитени обекти по ЗАПСП в полза на Дружеството

Чл. 3. (1) Конкурсът представлява съревнование между снимки на абитуриентки. При включването си в Конкурса всеки участник може бъде представен с една или повече абитуриентски снимки, които са направени в годината на участието му в Конкурса.

(2) Участниците предоставят снимките, с които ще участват в Конкурса, чрез съобщение на Фейсбук страницата на Конкурса. Впоследствие снимките, изпратени от участниците, се публикуват от редакцията на Организатора на Фейсбук страницата на Конкурса и на сайта www.dir.bg.

3) Потребителите определят 10-те най-харесвани снимки на участнички с харесвания (натискане на бутона "Like") под избраната от тях снимка на Фейсбук страницата на Конкурса. При участие на потребителка с повече от една снимка, се взема предвид снимката получила най-много харесвания (натискания на бутона "Like"). Редакцията на Организатора номинира още 10 снимки на различни участнички.

(4) Избраните 20 снимки - 10 от потребителите и 10 от Организатора, стигат до финалната фаза на Конкурса, където всеки участник може да бъде представен само с една снимка.

(5) Изборът на участника, който печели Конкурса, се осъществява от жури, подбрано от Организатора, измежду 20-те снимки, представени на финалната фаза.

(4) Датата, до която могат да се изпращат снимки за участие в Конкурса, както и датата, на която се обявява участникът, който печели Конкурса, се определят ежегодно от Организатора.

Чл. 4. (1) Участникът се съгласява доброволно да участва в Конкурса. За участието в Конкурса не се дължи каквото и да е възнаграждение или компенсация. Участникът приема по своя воля всички трудности, рискове и неудобства, свързани с участието си в Конкурса и поема за своя сметка всички разходи и разноски, свързани с участието си в Конкурса и изпълнението на задълженията по настоящите Общи условия.

(2) Участникът се съгласява да спазва инструкциите на Дружеството във връзка с участието си в Конкурса и изпълнението на своите задължения по настоящите Общи условия. Дружеството определя самостоятелно правилата за избор на участника, който печели Конкурса. Решението за избор на участника, който печели конкурса, е окончателно и не подлежи на оспорване или преразглеждане. Участникът приема, че дори да бъде включен в Конкурса, Организаторът не е задължен да проведе Конкурса и/или да излъчи победител в Конкурса.

Чл. 5. Участникът предоставя верни и точни лични данни и информация за участието си в Конкурса. В случай че предоставените лични данни или информация са неистински и/или участникът не спази която и да е от клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството има право да го лиши от участие в Конкурса и/или от каквато и да е награда в Конкурса, ако има такава.

Чл. 6. Организаторът може да прави публични изявления, обяснения и съобщения, каквито намери за добре относно изпълнението или неизпълнението на Общите условия от страна на участника и/или на регламента и правилата на Конкурса.

Чл. 7. (1) Като част от условията за участие в Конкурса участникът публикува или предоставя за публикуване на сайта едно или повече фотографски произведения, на които участникът е заснет/изобразен (по-долу "снимка/и").

(2) С приемането на настоящите Общи условия участникът се съгласява и отстъпва на Дружеството всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски права върху публикуваните снимки, както и изключителното право Дружеството да използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

(3) Използването по смисъла на ал. 2 включва, без изброяването да е изчерпателно: записване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване, включително и в Интернет (напр., интернет сайтове и социални мрежи), предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до снимките или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, внос и износ, съхранение в архива и базата данни на сайта, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица.

(4) Поради естеството на използване на снимките авторът може да не бъде обозначаван при използването.

(5) За използването на снимките по смисъла на този член и по какъвто и да е начин в Конкурса на участникът не се дължи заплащане на възнаграждение. С участието си в Конкурса участникът получава възможност за популяризиране чрез сайта на Дружеството в рамките и при условията на Конкурса и настоящите Общи условия.

(6) Участникът се задължава, декларира и гарантира, че:

1. е автор на снимките или е получил от автора на снимките съгласие за публикуване на снимките на сайта за участието му в Конкурса съгласно настоящите Общи условия, както и че авторът на снимките е дал съгласието си за отстъпване в полза на Дружеството на правата по този член. Участникът се задължава да посочи на Дружеството автора на снимките, ако той е трето лице, различно от участника;

2. снимките не съдържат насилие, унижение на човешкото достойнство, не засягат по какъвто и да е начин личната неприкосновеност, неприкосновеността на личния или семейния живот на лице, не накърняване на правата и доброто име на другиго;

3. снимките не са с порнографско съдържание;

4. снимките не съдържат обида на религиозна основа и не съдържат религиозна агитация;

5. снимките не нарушават права и законни интереси на друго лице;

6. снимките не подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак и не съдържат каквато и да е форма на дискриминация;

7. снимките не застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;

8. използването на снимките по смисъла на настоящите Общи условия, снимките и съдържанието им не нарушават действащото законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала или добрите нрави;

9. снимките не съдържат рекламни материали или съобщения.

(7) В случай на нарушение на този член участникът поема за своя сметка цялата отговорност и заплаща наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица, глоби и имуществени санкции, както и всички вреди и разноски, настъпили за Дружеството.

(9) Дружеството не е задължено да публикува на сайта или използва по какъвто и да е начин снимките. Дружеството има право да премахне от сайта всяка снимка по своя преценка.

Чл. 8. (1) Участникът се задължава за периода на Конкурса и до три години след това да бъде на разположение на Организатора и неговия екип за провеждането на Конкурса и за неговата публична промоция, реклама и всякакво друго популяризиране на Конкурса и неговите следващи издания (включително интернет сайтове, телевизионни, радио промоции, участия в различни предавания, интервюта и публикации в печатните, интернет и социални медии, мероприятия, включително и публични и т.н.).

(2) Участникът има право да откаже участие в популяризирането на следващи издания на Конкурса, ако е в обективна невъзможност да участва. В този случай страните могат да уговорят удобно за двете страни време за участие, доколкото това е възможно.

(3) Участникът ще положи най-добрите си усилия при поискване от Организатора в интервютата по ал. 1 да участват членове на неговото семейство, близки, колеги и приятели, доколкото това е възможно, по начин който Организаторът прецени за подходящ.

Чл. 9. (1) Популяризирането на Конкурса и на участниците в него, включително на спечелилия участник, както и всяка реклама, промоция, публикация, предаване относно участието в Конкурса и самия Конкурс са изцяло под контрола на Дружеството и могат да бъдат извършвани само с предварителното изрично съгласие на Дружеството. Разпоредбата на настоящата алинея се прилага за изданието на Конкурса, в което участникът взима участие, както и за всички следващи издания на Конкурса, като важи безсрочно.

(2) За срока до една година след провеждането на Конкурса контактите на спечелилия участник с медии, участията му в телевизионни и радио- предавания, публикации за или с участието на спечелилия участник, публични събития и мероприятия с участието на спечелилия участник се извършват само след предварителното изрично съгласие на Дружеството, независимо дали участието е свързано с Конкурса. Спечелилият участник се задължава при участия в медии във връзка с Конкурса да посочва/споменава, че организатор на Конкурса е Дир.БГ.

(3) В случай на нарушение на предходните алинеи участникът поема за своя сметка цялата отговорност и всички вреди, настъпили за Дружеството.

Чл. 10. (1) Всички участия на участника в рекламни материали (включително рекламни клипове, спонсорски заставки и други рекламни форми), свързани по какъвто и да било начин с Конкурса или участието на участника в него, както и всички участия на участника като рекламно лице в образ, който може да бъде свързан с качеството му на абитуриент или участник в Конкурса, се договарят само след предварителното съгласие на Дружеството и с участието на Дружеството.

(2) За срока до една година след провеждането на Конкурса всяко участие на спечелилия участник в рекламни материали (включително рекламни клипове, спонсорски заставки и други рекламни форми) и/или като рекламно лице и за други подобни ангажименти, свързани с рекламирането на продукти, услуги или марки на трети лица се договаря само след предварителното съгласие и с участието на Дружеството.

Чл. 11. С приемането на настоящите Общи условия участникът декларира, че не е налице договор или друго споразумение между него и трето лице, което да препятства изпълнението на настоящите Общи условия и няма да поема задължения, които да възпрепятстват изпълнението им.

Чл. 12. Участникът се задължава да не уврежда доброто име на Дружеството.

Чл. 13. Участникът няма право да възпрепятства или спира по какъвто и да е начин провеждането н Конкурса, неговото популяризиране и рекламиране.

Чл. 14. (1) Участниците имат право да искат от Дружеството информация за Конкурса и условията за провеждането му.

(2) Участниците имат право да уведомяват Дружеството за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права и др.) и други технически затруднения при участието им в Конкурса.

Чл. 15. (1) При ползването на сайта за целите на Конкурса участниците се задължават да не нарушават права и интереси на Дружеството и на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

(2) "Злонамерени действия" по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на Фейсбук страницата "Конкурс за Най-красива абитуриентка" или сайта www.dir.bg и/или на съдържанието на сайта или Фейсбук страницата. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, публикуване на материали на сайта, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайта и възможността на останалите потребители да ползват сайта, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

(3) Участниците се задължават да не извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до манипулиране на гласуването или резултата от гласуването от Конкурса или да възпрепятстват неговото провеждане. При съмнения на Организатора за манипулиране на гласуването или резултата от гласуването, Организаторът има право да прекрати участието в Конкурса на участника, спрямо когото има съмнения, както и да го лиши от всяка награда, спечелена от Конкурса.

Чл. 16. Участникът носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта и неговото съдържание и участието си в Конкурса и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица.

 

III. Защита на личните данни

Чл. 17. (1) С оглед на участието си в Конкурса, участникът предоставя на Организатора доброволно следните лични данни: а) данни за участника: име, фамилия, възраст, училище, което завършва, населено място, в което се намира училището, имейл адрес или наименование на Facebook профила на участника; б) данни на родители/попечители на участници под 18 годишна възраст: име, презиме и фамилия на лицето, даващо съгласието, както качеството му (родител или попечител) спрямо участника.

(2) Дружеството (с идентификационни данни съгласно чл. 1 от Общите условия) има качеството на администратор на посочените в ал. 1 на този член лични данни на участника.

(3) Посочените в ал. 1 лични данни ще бъдат обработвани (използвани) от Дружеството за целите на участието на участника в Конкурса, за целите на реализиране на правата и изпълнение на задълженията по настоящите Общи условия, както и за контакт с участника при необходимост. Извън посочените цели, личните данни на участника могат да бъдат използвани от Дружеството единствено с оглед законния интерес на Дружеството за защита правата и законните интереси на Дружеството в случай на спор.

(4) Личните данни по ал. 1 на този член могат да бъдат предоставяни на: а) служители на Организатора, доколкото е необходимо във връзка с осъществяване на целите за обработването на личните данни; б) външни лица, които са ангажирани в провеждането на Конкурса, като участници в журито, оценяващо участниците, и др.; в) лицата, гласуващи за участниците; г) лица, предоставящи технически услуги (хостинг, IT поддръжка и др.п.) по отношение на ресурси, които са необходими за провеждане на конкурса и осъществяване на другите цели за обработка на личните данни; д) "Фейсбук" Инк. и дружества от групата му (наричани общо "Фейсбук"), доколкото това е необходимо във връзка с начина на провеждане на Конкурса, а именно чрез публикуване на снимките във Фейсбук страница и гласуване за участниците чрез харесване на снимките от потребители на услугите на Фейсбук; г) професионални консултанти на Дружеството с оглед защита на правата и законните интереси на Дружеството при необходимост.

(5) Във връзка с получаването на достъп до личните данни по ал. 1 от Фейсбук, участникът следва да се запознае с политиките за защита на личните данни и останалите документи, свързани със защитата на личните данни на Фейсбук, тъй като те могат да се различават от предвиденото в настоящите Общи условия.

(6) Във връзка с получаването на достъп до личните данни по ал. 1 от Фейсбук, е възможно предаване на личните данни на участника извън територията на България и Европейски съюз, съгласно политиката за защита на личните данни на Фейсбук. В някои от държавите, в които се предават личните данни, може да няма ниво на защита на личните данни, което да е адекватно на това в България и Европейския съюз. В тези случаи правилата за предаване на личните данни и конкретните територии, в които се предават данните, се определят от Фейсбук, като достъп до тази информация и до приложените гаранции и средства за защита на личните данни (стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или др.) може да бъде получен съобразно правилата на Фейсбук.

(7) Запознаването с политиките за защита на личните данни и останалите документи, свързани със защитата на личните данни на Фейсбук може да има значение във връзка с информираното съгласие на участника за участието му в Конкурса.

(8) Личните данни по ал. 1 ще бъдат съхранявани и използвани за периода на провеждане на Конкурса, след което могат да бъдат задържани за срок до изчерпване на правата и погасяване на задълженията на Дружеството съгласно тези Общи условия и до изтичане на приложимите давностни срокове във връзка с правоотношенията на страните, регулирани от настоящите Общи условия.

Чл. 18. (1) В предвидените от приложимото законодателство случаи и съгласно правилата, предвидени в приложимото законодателство, участникът, съответно родителят/попечителят на участник под 18-годишна възраст, има следните права, свързани с обработването на неговите собствени лични данни от Дружеството, а именно: а) право на достъп до личните данни, както и до допълнителна информация, свързана с обработването на личните данни; б) право да изисква коригирането на неточни и допълването на непълни лични данни; в) право да иска изтриване на личните данни; г) право да изиска от Дружеството да ограничи обработването на личните данни; д) правото да възрази срещу обработването на личните данни; е) право да получи личните данни, които е предоставил на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърли личните данни на друг администратор или да иска прехвърлянето им на друг администратор от Дружеството.

(2) В случай че участникът се откаже от участието си в Конкурса съгласно правилата на чл. 20 от тези Общи условия, Дружеството ще преустанови обработването на личните му данни за всички други цели, освен за защита на правата и законните интереси на дружеството в случай на спор. В този случай личните данни ще бъдат задържани от Дружеството да изтичане на предвидените в приложимото законодателство давностни срокове.

(3) Предоставянето на личните данни се осъществява доброволно от участника на основание на договорното правоотношение между Дружеството и участника, регулирано от настоящите Общи условия. В случай че Дружеството не предостави личните данни или част от тях, това може да доведе до невъзможност за участието му в Конкурса.

(4) Участникът има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни при нарушаване на правилата за обработване на личните данни от Дружеството.
 

IV. Ограничаване на отговорността

Чл. 19. (1) Съдържанието на сайта www.dir.bg и промените в него се определят изцяло по преценка на Дружеството. Дружеството има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, както и да асоциира търговски съобщения на трети лица и на Организатора с Конкурса.

(2) Доколкото е допустимо съгласно приложимите правила за използване на Фейсбук, съдържанието на Фейсбук страницата на Конкурса и промените в нея се определят изцяло по преценка на Дружеството. Дружеството има право да публикува информационни материали и търговски съобщения във Фейсбук страницата, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, както и да асоциира търговски съобщения на трети лица и на Организатора с Конкурса.

(3) Правилата на Конкурса се определят изцяло по преценка на Дружеството.

Чл. 20. (1) Дружеството не носи отговорност за:

1. невъзможност за достъп до Интернет сайта www.dir.bg или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на Дружеството на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание;

2. функционирането на интернет мрежата и фейсбук страницата на Конкурса и свързаността с крайните устройства на потребителите и участниците;

3. евентуално наличие на "вируси" или други вредоносни последици от използването на сайта;

4. злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

5. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Дружеството. Извън контрола на дружеството е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.

(2) Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(3) Дружеството не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта www.dir.bg или фейсбук страницата на Конкурса, или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, достъпни чрез сайта или фейсбук страницата.

Чл. 21. Участникът има право да се откаже от участието си в Конкурса с писмено изявления, отправено до Дружеството. Отказът от участие, осъществен от участник, има действие занапред и не засяга законосъобразността на осъществените от Дружеството действия до датата на отказа.

 

V. Други

Чл. 22. В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 23. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Чл. 25. Настоящите Общи условия влизат в сила от 17.05.2017г. и са изменени на .........2018, в сила от .............2018 г.