Броят на браковете намалява за сметка на съжителствата без брак. Като резултат от тази тенденция раждането на първо дете често предхожда сключването на брак.

Това са изводите в статията „Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век”, публикувана от Националния статистически институт. Тя е част от пилотен проект на Евростат, а данните са от ноември тази година.

Те сочат, че броят на сключените бракове в България намалява непрекъснато от 1945 г. насам, като най-значително е намалението след 1990 г. През 1990 г. броят на браковете за първи път спада под 60 хиляди годишно, а коефициентът на брачност - под 7.0‰.

През 2014 г. в България са сключени 24 596 юридически брака, или с 2653 повече отколкото през предходната година, а коефициентът на брачност е 3.4‰.

В страната се очертава и трайна тенденция на увеличаване на средната възраст при сключване на брак както при мъжете, така и при жените. През 2000 г. средната възраст при сключване на брак за мъжете е била 30.0 години, а през 2014 г. тя достига 32.7 години. При жените тези стойности са съответно 26.4 и 29.4 години.

Изводът - хората сега сключват брак 3 години по-късно отколкото преди 14 години. Увеличение се наблюдава и на средната възраст при сключване на първи брак.

През 2000 г. средната възраст, на която мъжете за първи път са сключвали брак, е била 28.1 години, а през 2014 г. тя нараства с 2.5 години и достига 30.6 години. При жените увеличението е дори по-голямо - от 24.7 на 27.5 години, или с 2.8 години.

Докато през 2001 г. неженени са били 64.6% от младежите на възраст 20 - 29 години, през 2011 г. техният дял вече е 82.2%. Още по-голямо е нарастването на дела на неженените сред 30 - 39-годишните - от 18.2 на 42.1%, или 2.3 пъти в периода между двете последни преброявания на населението.

Едновременно с това значително нараства делът на лицата, които живеят съвместно, без сключен брак. През 2001 г. 4.7% от населението на 20 и повече години на България е било във фактическо съжителство, а през 2011 г. този дял вече е 9.4%. Най-голямо увеличение на лицата, живеещи в съжителство без брак, се наблюдава сред 30 - 39-годишните - 13.0%, следвани от лицата на възраст 20 - 29 години - 6.4%.

Броят на бракоразводите в България остава сравнително постоянен през годините. В периода 2000 - 2014 г. годишно се разтрогват по около 10 хиляди брака, като най-голям ръст на бракоразводите се наблюдава от 2004 до 2008 г., когато се разтрогват по над 14 хиляди брака годишно, или 1.9‰.

Пик при разводите е регистриран през 2007 г. - над 16 хиляди, или 2.1 на 1 000 души от населението. Броят на разводите през 2014 г. е 10 584 и е с 324 по-малък от този през 2013 година.

От всички прекратени бракове 82.0% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие” (62.6%), следват „несходство в характерите” (27.4%) и „фактическа раздяла” (7.5%). През 2014 г. средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.1 г.

Средната възраст при развод на мъжете и жените също нараства. През 2000 г. за мъжете е била 38 години, а за жените - 34.8 г. През 2014 г. тези стойности са съответно 43.6 и 40.1 г.

Жените раждат по-малко и по-късно

От края на 60-те години раждаемостта в България непрекъснато намалява, показват още данните. В следствие от провежданите в началото на 70-те години мерки за стимулиране на раждаемостта в периода 1974 - 1977 г. е регистрирано известно увеличение на броя на ражданията, но ефектът е твърде краткотраен.

След тази година започва трайна тенденция на намаление на раждаемостта, като през 1997 г. е регистрирана най-ниската стойност на броя на живородените в цялата демографска история на страната (64 125, или 7.7‰).

През 2014 г. броят на живородените в страната деца е 67 585. В сравнение с предходната година той се увеличава с 1007 деца, или с 1.5%.

Средната възраст на жените при раждане на дете както и при раждане на първо дете се увеличават за период от 14 години с 3.2 години. През 2000 г. средната възраст е била 24.9 години, през 2014 г. тя достига 28.1 години, а възрастта при раждане на първо дете нараства от 23.5 на 26.7 години.

Намалението на раждаемостта е следствие от редица фактори, като един от водещите е намаляването на броя на жените във фертилна възраст и тяхната плодовитост. Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2014 г. е 1580 хил., спрямо предходната година той намалява с над 21 хил., а спрямо 2000 г. - с над 416 хиляди.