КОНКУРС

НА "ДИР.БГ"АД "НАЙ-КРАСИВА АБИТУРИЕНТКА" -

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данни за администратора на лични данни

 • "ДИР.БГ" АД, ЕИК: 130243596, с адрес на управление и кореспондеция: град София, бул. Княз Александър Дондуков №19, ет.4 - наричано по-долу "Дружеството", "Организатора" или "Администратора".
 • Дружеството има качеството на администратор на посочените в точка 2 от тези Правила лични данни.

2. Категории обработвани лични данни

С оглед на участието си в Конкурса, участничката предоставя на Организатора доброволно следните лични данни:

2.1. Идентификационни данни:

 • снимка/и;
 • име и фамилия;
 • адрес на електронна поща;
 • телефон;
 • адрес за кореспонденция;
 • данни от лична карта (за справка и потвърждаване на самоличността на победителката при получаване на награда);
 • информация за профил във Фейсбук;
 • възраст.

2.2. Социална идентичност:

 • училище, което участничката завършва;
 • населено място, в което се намира училището.

2.3. Семейна идентичност:

данни на родители/попечители на участници под 18 годишна възраст: име и фамилия на лицето, даващо съгласието, както и качеството му (родител или попечител) спрямо участничката включително информация, съдържаща се в изявления, декларации и др. под. на същите.

3. Субекти на данни, за които се отнасят данните

3.1. Участници в конкурса

3.2. Бивши участнички - лица, които са участвали в конкурси, които вече са се провели (доколкото данни на такива лица се пазят определен период след приключване на конкурса)

3.3. Родители и попечители на участнички/бившите участнички, когато последните са под 18 г.

4. Цели и правно основание на обработването на лични данни от Dir.bg

4.1. Обработването на лични данни се извършва по силата на свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие и приемане от страна на участничката на Общите условия за участие в Конкурса на "Дир.БГ"АД "Най-красива абитуриентка". С участието си в конкурса участничката заявява, че е запозната и приема Общите условия за участие в Конкурса и тези Правила.

4.2. Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:

 • провеждане на Конкурса "Най-красива абитуриентка" и определяне на печаливш участник;
 • участието на участничката в Конкурса;
 • реализиране на правата и изпълнение на задълженията на страните съобразно Общите условия на конкурса (включително провеждане на Конкурса и предоставяне на наградата);
 • публикуване и оповестяване на името и образа на участничката във връзка с проведения Конкурс;
 • осъществяване на контакт с участничката при необходимост;
 • осъществяване на връзка с печелившата участничка с цел предоставяне на наградата;
 • данните за училище и населено място се предоставят за проверка дали съответната участничка действително е абитуриентка - в случай на оспорване от страна на друга участничка или трето лице;
 • данните за възраст на участничката се събират за определяне действителността на волеизявлението й по приемане на Общите условия за участие в Конкурса или е необходимо потвърждение от родител/попечител.

4.3. Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:

 • Защита на правата и на законните интереси на Дружеството, на негови партньори и други 3-ти лица в случай на спор.

5. Продължителност на обработването на лични данни

 • Периодът на обработване на личните данни започва с предоставянето на личните данни.
 • В случай че участничката се откаже от участието си в Конкурса по реда, посочен в Общите условия, Дружеството ще премахне снимката/снимките и данните й от страницата на Конкурса и ще преустанови обработването на личните й данни за всички други цели, освен за защита на правата и законните си интереси в случай на спор. В този случай личните данни може да бъдат задържани от Дружеството за срок до изтичане на предвидените в приложимото законодателство давностни срокове, а именно - 5 (пет) години от получаването на уведомлението за отказ от участие.
 • Снимките и данните на участничките, стигнали до финалната фаза на Конкурса, ще бъдат достъпни в сайта и Фейсбук страницата на Конкурса за срок до десет години от датата на определянето на победителката.
 • Данните на участничките, които не са стигнали до финалната фаза на Конкурса, ще са достъпни в сайта и Фейсбук страницата на Конкурса за срок до пет години от датата на определянето на победителката.
 • Данните на спечелилата участничка ще бъдат достъпни в сайта и Фейсбук страницата на Конкурса за неограничен период от време и могат да бъдат премахнати от Дружеството по негова преценка. След премахването им, личните данни може да бъдат задържани от Дружеството до изтичане на предвидените в приложимото законодателство давностни срокове, а именно - 5 (пет) години от от датата на премахването.

6. Получатели/категории получатели на личните данни

 • Личните данни на участничката могат да бъдат предоставяни на:
 • служители на Организатора, доколкото е необходимо във връзка с осъществяване на целите за обработването на личните данни;
 • външни лица, които са ангажирани в провеждането на Конкурса, като участници в журито, оценяващо участниците, и др.;
 • лицата, гласуващи за участниците;
 • лица, предоставящи технически услуги (хостинг, IT поддръжка и др.п.) по отношение на ресурси, които са необходими за провеждане на Конкурса и осъществяване на другите цели за обработка на личните данни, с които са налице договорни отношения за обработка на лични данни, уредени от Общия регламент относно защитата на данните;
 • "Фейсбук" Инк. и дружества от групата му (наричани общо "Фейсбук"), доколкото това е необходимо във връзка с начина на провеждане на Конкурса, а именно чрез публикуване на снимките във Фейсбук страница и гласуване за участниците чрез харесване на снимките от потребители на услугите на Фейсбук;
 • професионални консултанти на Дружеството с оглед защита на правата и законните интереси на Дружеството при необходимост.

7. Права на субектите на данни:

 • В предвидените от приложимото законодателство случаи и съгласно правилата, предвидени в приложимото законодателство, участничката, съответно родителят/попечителят на участничка под 18-годишна възраст, има следните права, свързани с обработването на нейните собствени лични данни от Дружеството:
 • Право на достъп: Всяка участничка - субект на данни, има право на достъп до отнасящите се до нея лични данни, включително копие от личните й данни, които са в процес на обработване.
 • Право на коригиране: Всяка участничка - субект на данни, може да поиска администраторът да коригира нейни неточни лични данни без неоснователно забавяне.
 • Право на изтриване: Всяка участничка - субект на данни, може да упражни право на изтриване в следните случаи: когато обработването на данните е незаконосъобразно, когато личните данни не са необходими повече за целта, за която са събрани и съответно обработвани, когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на българското законодателство или правото на ЕС. Правото на изтриване не може да бъде упражнено, ако за администратора съществува законово основание да продължи обработването на данните, независимо от волята на субекта на данни.
 • Право на ограничаване на обработването: Всяка участничка - субект на данни, има право да изиска от администратора ограничаване на обработването на личните й данни в случаите, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните.
 • Право на пренасяне на данни: Всяка участничка - субект на данни, има право да получи данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърли на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора.
 • Право на оттегляне на съгласието: Всяка участничка - субект на данни, има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на данните й за целите, описани по-горе, като отправи изрично изявление за това до администратора. В този случай администраторът може да продължи да обработва данните, ако са налице основания за това, които имат приоритет пред волята на субекта на данни.
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган: Всяка участничка - субект на данни, има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, ако счита, че обработването на личните й данни нарушава Общия регламент относно защитата на данните или ЗЗЛД. Жалбата може да бъде подадена пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. Упражняването на това право не засяга други предвидени от закона административни или съдебни средства за правна защита.

8. Особености, произтичащи от провеждането на Конкурса посредством Фейсбук страницата на Конкурса

 • Във връзка с получаването на достъп до личните данни по точка 2 от Фейсбук, участничката следва да се запознае с политиките за защита на личните данни и останалите документи, свързани със защитата на личните данни на Фейсбук, тъй като те могат да се различават от предвиденото в Общи условия за участие в Конкурса и настоящите Правила.
 • Във връзка с получаването на достъп до личните данни по точка 2 от Фейсбук, е възможно предаване на личните данни на участничката извън територията на България и Европейски съюз, съгласно политиката за защита на личните данни на Фейсбук. В някои от държавите, в които се предават личните данни, може да няма ниво на защита на личните данни, което да е адекватно на това в България и Европейския съюз. В тези случаи правилата за предаване на личните данни и конкретните територии, в които се предават данните, се определят от Фейсбук, като достъп до тази информация и до приложените гаранции и средства за защита на личните данни (стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или др.) може да бъде получен съобразно правилата на Фейсбук.
 • Запознаването с политиките за защита на личните данни и останалите документи, свързани със защитата на личните данни на Фейсбук може да има значение във връзка с информираното съгласие на участничката за участието й в Конкурса.
 • Данните, споделени във Фейсбук от участничката, ще са потенциално достъпни за неограничен кръг лица (потребители на социалната мрежа, посетители и т.н.).

9. Друга информация:

 • Предоставянето на личните данни се осъществява доброволно от участничката на основание на договорното правоотношение между Дружеството и участничката, регулирано от Общите условия за участие в Конкурса. В случай че участничката не предостани на Дружеството личните данни, посочени в точка 2, или част от тях, това може да доведе до невъзможност за участието й в Конкурса.
 • Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита;
 • Участничките могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмен вид на посочения по-горе адрес за кореспонденция на Администратора на лични данни или на и-мейл info@dir.bg.
 • С участието си в Конкурса Участничките потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила, както и че дават изричното си съгласие предоставените лични данни да бъдат обработвани от Организатора на Конкурса за целите, посочени в настоящите Правила.
 • По всички останали въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в Общите условия за участие в Конкурса на "ДИР.БГ"АД "Най-красива абитуриентка" и в тези Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).