ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

НА "ДИР.БГ"АД "НАЙ-КРАСИВА АБИТУРИЕНТКА"

I. Предмет на общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между "ДИР.БГ"АД, ЕИК 130243596, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Княз Александър Дондуков №19 ет. 4 (наричано по-долу "Дружество/то" или "Организатора/ът") и участничките в конкурса "Най-красива абитуриентка", организиран от Дружеството (наричан по-долу "Конкурса").

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на всички участнички в Конкурса. Участничка в Конкурса е всяка абитуриентка, завършваща училище в годината на провеждане на Конкурса, която е приела изрично Общите условия и изпрати своя/и снимка/и за участие в Конкурса. По този начин участничката приема Общите условия и се задължава да ги спазва. С придобиване на качеството на участничка в Конкурса, между Дружеството и участничката възниква договорно правоотношение, регулирано от настоящите Общи условия.

(2) Дружеството публикува настоящите Общи условия на сайта www.dir.bg, заглавната страница или на подстраница на сайта (заедно и по отделно по-долу "сайта"), както и на Фейсбук страницата на Конкурса "Конкурс за Най-красива абитуриентка". Дружеството има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна Дружеството уведомява за измененията и допълненията всички предходни, настоящи и бъдещи участнички в Конкурса чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта www.dir.bg и на Фейсбук страницата Конкурса "Конкурс за Най-красива абитуриентка", преди влизането им в сила.

(3) В срок до три дни от датата на публикуване на съответното изменение на Общите условия съгласно ал. 2, всяка участничка, която е заявила участието си преди изменението, има право да възрази писмено пред Дружеството чрез съобщение изпратено на имейл abiturientka@mydir.bg. При подадено възражение съгласно предходното изречение, договорното правоотношение между съответната участничка и Дружеството се прекратява, като се прекратява и участието на участничката в Конкурса.

(4) В случай че участничката не е навършила 18 години, то изпращането на снимка може да бъде извършено само със съгласието на неин родител, упражняващ родителските права, или попечител. Съгласието на родителя/попечителя се удостоверява с писмена декларация, копие от която следва да бъде изпратено на Дружеството чрез Messenger на Фейсбук страницата на Конкурса. Декларацията от родителя/попечителя следва да съдържа име и фамилия на лицето, даващо съгласието, както качеството му (родител или попечител) спрямо участничката и следния текст: "В качеството си на родител/попечител на .................... (посочва се името на участничката) давам съгласието си тя да участва в Конкурса на "Дир.БГ"АД "Най-красива абитуриентка", като потвърждавам, че както тя, така и аз сме прочели и се съгласяваме с Общите условия за участие в Конкурса и с Правилата за обработване и защита на личните данни на Конкурса". Дружеството не носи отговорност за автентичността на изпратената декларация.

II. Правила и изисквания по отношение на участничките. Начин за определяне на победителката. Отстъпване на права за използване на защитени обекти по ЗАПСП в полза на Дружеството

Чл. 3. (1) Конкурсът представлява съревнование между снимки на абитуриентки. При включването си в Конкурса всяка участничка може бъде представена с една или повече абитуриентски снимки, които са направени в годината на участието й в Конкурса.

(2) Участничките предоставят снимките, с които ще участват в Конкурса, чрез мейл изпратен до abiturientka@mydir.bg. Впоследствие снимките, изпратени от участничките, се публикуват от редакцията на Организатора на Фейсбук страницата на Конкурса и на сайта www.dir.bg.

(3) Едновременно с изпращането на снимките, участничката изпраща и мейл със съобщение, съдържащо данните по чл. 17, ал.1 от настоящите Общи условия, както и следния текст: "Потвърждавам, че прочетох и се съгласявам с Общите условия за участие в Конкурса на "Дир.БГ"АД "Най-красива абитуриентка" и с Правилата за обработване и защита на личните данни на Конкурса."

(4) Потребителите/посетителите на Фейсбук страницата на Конкурса определят 10-те най-харесвани снимки на участнички с харесвания (натискане на бутона "Like") под избраната от тях снимка на Фейсбук страницата на Конкурса. Ако някоя от участничките е изпратила повече от една снимка, се взема предвид снимката, получила най-много харесвания (натискания на бутона "Like"). При равен брой харесвания на снимки на участнички, които според вота на потребителите следва да бъдат класирани на 10-о място, до финалната фаза на Конкурса могат да бъдат допуснати повече от 10 участнички. Редакцията на Организатора номинира още 10 снимки на различни участнички.

(5) Избраните 20 снимки - 10 от потребителите и 10 от Организатора, стигат до финалната фаза на Конкурса, където всяка участничка може да бъде представена само с една снимка.

(6) Изборът на участничката, която печели Конкурса, се осъществява от жури, подбрано от Организатора, измежду 20-те снимки, представени на финалната фаза.

(7) Датата, до която могат да се изпращат снимки за участие в Конкурса, както и датата, на която се обявява участничката, която печели Конкурса, се определят ежегодно от Организатора.

Чл. 4. (1) Участничката се съгласява доброволно да участва в Конкурса. За участието в Конкурса не се дължи каквото и да е възнаграждение или компенсация. Участничката приема по своя воля всички трудности, рискове и неудобства, свързани с участието си в Конкурса и поемат за своя сметка всички разходи и разноски, свързани с участието си в Конкурса и изпълнението на задълженията по настоящите Общи условия.

(2) Участничката се съгласява да спазва инструкциите на Дружеството във връзка с участието си в Конкурса и изпълнението на своите задължения по настоящите Общи условия. Дружеството определя самостоятелно правилата за избор на участничката, която печели Конкурса. Решението за избор на участничката, която печели конкурса, е окончателно и не подлежи на оспорване или преразглеждане. Участничката приема, че дори да бъде включена в Конкурса, Организаторът не е задължен да проведе Конкурса и/или да излъчи победителка в Конкурса.

Чл. 5. Участничката предоставя верни и точни лични данни, информация и декларации (в случаите, когато такива се изискват) за участието си в Конкурса. В случай че предоставените лични данни, информация или декларации са неистински и/или участничката не спази която и да е от клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството има право да я лиши/отстрани от участие в Конкурса и/или от каквато и да е награда в Конкурса, ако има такава.

Чл. 6. Организаторът може да прави публични изявления, обяснения и съобщения, каквито намери за добре относно изпълнението или неизпълнението на Общите условия от страна на участничката и/или на регламента и правилата на Конкурса.

Чл. 7. (1) Като част от условията за участие в Конкурса участничката публикува или предоставя за публикуване на сайта едно или повече фотографски произведения, на които участничката е заснета/изобразена (по-долу "снимка/и").

(2) С приемането на настоящите Общи условия и с факта на изпращането/предоставянето на снимката, участничката се съгласява и отстъпва на Дружеството всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски права върху публикуваната снимка, както и изключителното право Дружеството да използва многократно снимката/материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

(3) Използването по смисъла на ал. 2 включва, без изброяването да е изчерпателно: записване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване, включително и в Интернет (напр., интернет сайтове и социални мрежи), предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до снимките или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, внос и износ, съхранение в архива и базата данни на сайта, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица.

(4) Поради естеството на използване на снимките авторът може да не бъде обозначаван при използването.

(5) За използването на снимките по смисъла на този член и по какъвто и да е начин в Конкурса на участничката не се дължи заплащане на възнаграждение. С участието си в Конкурса участничката получава възможност за популяризиране чрез сайта на Дружеството и Фейсбук страницата на Конкурса в рамките и при условията на Конкурса и настоящите Общи условия.

(6) Участничката се задължава, декларира и гарантира, че:

1. е автор на снимките или е получил от автора на снимките съгласие за публикуване на снимките на сайта и Фейсбук страницата за участието й в Конкурса съгласно настоящите Общи условия, както и че авторът на снимките е дал съгласието си за отстъпване в полза на Дружеството на правата по този член. Участничката се задължава да посочи на Дружеството автора на снимките, ако той е трето лице, различно от участничката;

2. снимките не съдържат насилие, унижение на човешкото достойнство, не засягат по какъвто и да е начин личната неприкосновеност, неприкосновеността на личния или семейния живот на което и да е лице, не накърняване на правата и доброто име на другиго;

3. снимките не са с порнографско съдържание;

4. снимките не съдържат обида на религиозна основа и не съдържат религиозна агитация;

5. снимките не нарушават права и законни интереси на друго лице, включително - авторски права;

6. снимките не подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак и не съдържат каквато и да е форма на дискриминация;

7. снимките не застрашават физическото, умственото или моралното развитие на малолетни и непълнолетни;

8. използването на снимките по смисъла на настоящите Общи условия, снимките и съдържанието им не нарушават действащото законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала или добрите нрави;

9. снимките не съдържат рекламни материали или съобщения.

(7) В случай на нарушение на този член, участничката поема за своя сметка цялата отговорност и заплаща наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица, глоби и имуществени санкции, всякакви суми, които Дружеството може да бъде задължено или се съгласи да заплати като обезщетение или възнаграждение на трето лице, както и всички вреди и разноски, настъпили за Дружеството.

(9) Дружеството не е задължено да публикува на сайта или използва по какъвто и да е начин снимките. Дружеството има право да премахне от сайта всяка снимка по своя преценка.

Чл. 8. (1) Участничката се задължава за периода на Конкурса и до три години след това да бъде на разположение на Организатора и неговия екип за провеждането на Конкурса и за неговата публична промоция, реклама и всякакво друго популяризиране на Конкурса и неговите следващи издания (включително интернет сайтове, телевизионни, радио промоции, участия в различни предавания, интервюта и публикации в печатните, интернет и социални медии, мероприятия, включително и публични и т.н.).

(2) Участничката има право да откаже лично участие в популяризирането на следващи издания на Конкурса, ако е в обективна невъзможност да участва. В този случай страните могат да уговорят удобно за двете страни време за участие, доколкото това е възможно.

(3) Участничката ще положи най-добрите си усилия при поискване от Организатора в интервютата по ал. 1 да участват членове на нейното семейство, близки, колеги и приятели, доколкото това е възможно, по начин който Организаторът прецени за подходящ.

Чл. 9. (1) Популяризирането на Конкурса и на участничките в него, включително на спечелилата участничка, както и всяка реклама, промоция, публикация, предаване относно участието в Конкурса и самия Конкурс са изцяло под контрола на Дружеството и могат да бъдат извършвани само с предварителното изрично съгласие на Дружеството. Разпоредбата на настоящата алинея се прилага за изданието на Конкурса, в което участничката взима участие, както и за всички следващи издания на Конкурса, като важи безсрочно.

(2) За срока до една година след провеждането на Конкурса контактите на спечелилата участничка с медии, участията й в телевизионни и радио- предавания или други аудиовизуални отразявания, публикации за или с участието на спечелилата участничка, публични събития и мероприятия с участието на спечелилата участничка се извършват само след предварителното изрично съгласие на Дружеството, независимо дали участието е свързано с Конкурса. Спечелилата участничка се задължава при участия в медии във връзка с Конкурса да посочва/споменава, че организатор на Конкурса е Дир.БГ.

(3) В случай на нарушение на предходните алинеи участничката поема за своя сметка цялата отговорност и всички вреди, настъпили за Дружеството.

Чл. 10. (1) Всички участия на участничката в рекламни материали (включително рекламни клипове, спонсорски заставки и други рекламни форми), свързани по какъвто и да било начин с Конкурса или участието на участничката в него, както и всички участия на участничката като рекламно лице в образ, който може да бъде свързан с качеството й на абитуриент или участничка в Конкурса, се договарят само след предварителното съгласие на Дружеството и с участието на Дружеството.

(2) За срока до една година след провеждането на Конкурса всяко участие на спечелилата участничка в рекламни материали (включително рекламни клипове, спонсорски заставки и други рекламни форми) и/или като рекламно лице и за други подобни ангажименти, свързани с рекламирането на продукти, услуги или марки на трети лица се договаря само след предварителното съгласие и с участието на Дружеството.

Чл. 11. С приемането на настоящите Общи условия участничката декларира, че не е налице договор или друго споразумение между него и трето лице или каквото и да е друго обстоятелство, което да препятства изпълнението на настоящите Общи условия и няма да поема задължения, които да възпрепятстват изпълнението им.

Чл. 12. Участничката се задължава да не уврежда доброто име на Дружеството.

Чл. 13. Участничката няма право да възпрепятства или спира по какъвто и да е начин провеждането на Конкурса, неговото популяризиране и рекламиране.

Чл. 14. (1) Участничките имат право да искат от Дружеството информация за Конкурса и условията за провеждането му.

(2) Участничките имат право да уведомяват Дружеството за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта или Фейсбук страницата (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права и др.) и други технически затруднения при участието им в Конкурса.

Чл. 15. (1) При ползването на сайта или Фейсбук страницата за целите на Конкурса участничките се задължават да не нарушават права и интереси на Дружеството и на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

(2) "Злонамерени действия" по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на Фейсбук страницата "Конкурс за Най-красива абитуриентка" или сайтаwww.dir.bg и/или на съдържанието на сайта или Фейсбук страницата. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, публикуване на материали на сайта, неправомерно добиване на информация, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия смущаващи нормалното функциониране на сайта и възможността на останалите потребители да ползват сайта, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

(3) Участничките се задължават да не извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до манипулиране на гласуването или резултата от гласуването от Конкурса или да възпрепятстват неговото провеждане. При съмнения на Организатора за манипулиране на гласуването или резултата от гласуването, Организаторът има право да прекрати участието в Конкурса на участничката, спрямо която има съмнения, както и да я лиши от всяка награда, спечелена от Конкурса.

Чл. 16. Участничката носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта или Фейсбук страницата и тяхното съдържание и при участието си в Конкурса и е длъжна да обезщети Дружеството за всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения или възнаграждения на трети лица.

III. Защита на личните данни

Чл. 17. (1) С оглед на участието си в Конкурса, участничката предоставя на Организатора доброволно следните лични данни: а) данни за участничката: име, фамилия, възраст, училище, което завършва, населено място, в което се намира училището, имейл адрес или наименование на Facebook профила на участничката; б) данни на родители/попечители на участнички под 18 годишна възраст: име и фамилия на лицето, даващо съгласието, както качеството му (родител или попечител) спрямо участничката.

(2) Дружеството (с идентификационни данни съгласно чл. 1 от Общите условия) има качеството на администратор на посочените в ал. 1 на този член лични данни на участничката.

(3) Посочените в ал. 1 лични данни ще бъдат обработвани (използвани) от Дружеството по начина, посочен в Правилата за обработване и защита на личните данни на участничките в Конкурса на "ДИР.БГ"АД "Най-красива абитуриентка".

Чл. 18. Предоставянето на личните данни се осъществява доброволно от участничката на основание на договорното правоотношение между Дружеството и участничката, регулирано от настоящите Общи условия. В случай че Дружеството не предостави личните данни или част от тях, това може да доведе до невъзможност за участието й в Конкурса.

IV. Ограничаване на отговорността

Чл. 19. (1) Съдържанието на сайта www.dir.bg и промените в него се определят изцяло по преценка на Дружеството. Дружеството има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, както и да асоциира търговски съобщения на трети лица и на Организатора с Конкурса.

(2) Доколкото е допустимо съгласно приложимите правила за използване на Фейсбук, съдържанието на Фейсбук страницата на Конкурса и промените в нея се определят изцяло по преценка на Дружеството. Дружеството има право да публикува информационни материали и търговски съобщения във Фейсбук страницата, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, както и да асоциира търговски съобщения на трети лица и на Организатора с Конкурса.

(3) Правилата на Конкурса се определят изцяло по преценка на Дружеството.

Чл. 20. (1) Дружеството не носи отговорност за:

1. невъзможност за достъп до Интернет сайта www.dir.bg или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на Дружеството на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание;

2. функционирането на интернет мрежата и фейсбук страницата на Конкурса и свързаността с крайните устройства на потребителите и участничките;

3. евентуално наличие на "вируси" или други вредоносни последици от използването на сайта;

4. злонамерени действия на потребител, участничка или трето лице;

5. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Дружеството. Извън контрола на дружеството е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете или Фейсбук страницата да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.

(2) Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта или Фейсбук страницата.

(3) Дружеството не носи отговорност спрямо участничките и потребителите на сайта или Фейсбук страницата за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта www.dir.bg или фейсбук страницата на Конкурса, или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, достъпни чрез сайта или фейсбук страницата.

Чл. 21. Участничката има право да се откаже от участието си в Конкурса с писмено изявление, отправено до Дружеството. Отказът от участие, осъществен от участничката, има действие занапред и не засяга законосъобразността на осъществените от Дружеството действия до датата на отказа.

V. Други

Чл. 22. В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 23. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Чл. 25. Настоящите Общи условия са изменени на 15.05.2019, в сила от 17.05.2019 г.