ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕЙСБУК ИГРА

"Сподели любимите си грил моменти"

 1. Организатор

Организатор на Играта е "ДИР.БГ" АД, ЕИК: 130243596, с адрес на управление град София 1407, район Лозенец, ул. "Данаил Дечев" № 7.

 • Механизъм за участие в играта
 • Играта "Сподели любимите си грил моменти" (наричана по-долу за краткост "Играта") се провежда на фейсбук страницата на Life.dir.bg (наричана по-долу за краткост "фейсбук страница").
 • За да участва в Играта, участникът:

- Трябва да хареса страницата на Life.dir.bg.

- Трябва да напише коментар под публикацията във фейсбук страницата на Life.dir.bg, в който да сподели своите любими грил продукти и изживяванията, с които ги свързва.

 • Играта стартира на 08.08.2019 г. и продължава до 12:00 часа на 04.09.2019 г.
 • Потребители, публикували коментар след този час, няма да участват в тегленето. Победителите ще бъдат определени чрез томбола и обявени в последния епизод от Grill Hot Spots на 05.09.2019 г.
 • Организаторът може да спре, преустанови или възобнови провеждането на Играта по всяко време по своя преценка.
 • Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта в случай че спечели награда.
 • Всеки участник има право да участва само с една регистрация в играта.
 • Включвайки се за участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила и с Правилата за обработване и защита на личните данни на Фейсбук играта "Сподели любимите си грил моменти", задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата.
 • Печелившият участник носи отговорност за всички разходи във връзка с Наградата, включително за деклариране на Наградата и заплащане на данъци (ако такива се дължат).
 • Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:

 • Да хареса страницата на Life.dir.bg.
 • Да напише коментар под публикацията във фейсбук страницата на Life.dir.bg, в който да сподели своите любими грил продукти и изживяванията, с които ги свързва, преди изтичането на обявения краен срок.
 • За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт/стока и/или със сключване на договор за предоставяне на услуга или предоставянето на какъвто и да е залог.

В Играта нямат право да участват:

 • Малолетни и непълнолетни лица.
 • Служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
 • Участници, които не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила.
 • Награда
 • Всеки от тримата победители ще получи грил от LIDL. Наградата може да бъде предоставена от Организатора или от партньор на Организатора.
 • Определяне на печелившия участник. Получаване на наградата.
 • Печелившите участници ще бъде изтеглени на случаен принцип (томбола) измежду всички участници, които до изтичането на обявения краен срок са харесали страницата на Life.dir.bg и публикували коментар под публикацията във фейсбук страницата на Life.dir.bg, в който да сподели своите любими грил продукти и изживяванията, с които ги свързва (преди изтичането на обявения краен срок).
 • Имената на тримата печеливши участници ще бъдат обявени обявени в последния епизод от Grill Hot Spots на 05.09.2019 г.
 • Организаторът ще се свързва с печeлившите участници и чрез лично съобщение, изпратено през фейсбук (Messenger).
 • Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата.
 • След получаването на личното съобщение, изпратено през фейсбук (Messenger), печелившият участник е длъжен да изпрати своите контакти за получаване на наградата две седмици - със съобщение, изпратено като отговор на полученото от него уведомително съобщение.
 • Наградите ще бъдат връчвани на печелившите участници от Организатора, на определено от Организатора място, ден и час. Когато естеството на наградата позволява това, тя може да бъде изпращана от Организатора по пощата или с куриер - до населено място на територията на Р България, за сметка на организаторът.
 • Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени върху Наградата след връчването й на печелившия участник.
 • Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш участник в рамките на 5 работни дни след публикуването му (не получи отговор на изпратеното съобщение), той губи правото да получи своята Награда. Организаторът не е задължен да организира нова томбола, но по своя преценка може да изтегли нов печеливш, на който да предостави Награда.
 • Организаторът не носи отговорност в случай, че потребител е предоставил невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена.
 • Ограничения на отговорността
 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или на мобилното приложение; загуба на данни за регистрирани участници поради технически и други непредвидими причини и/или други други форсмажорни обстоятелства;
 • Организаторът не отговаря: а) в случай, че Наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи Наградата или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградата да бъде предоставена, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;
 • Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, в случай, участник в Играта е предоставил непълна, невярна или подвеждаща информация;
 • Организаторът имат право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само - злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците;
 • Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта на фейсбук страницата на Организатора. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организатора, ДИР.БГ има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай ДИР.БГ не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията;
 • За манипулация ще се счита използване на повече от една регистрация с различни фейсбук профили на едно и също лице за участие в Играта; Използването на нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Фейсбук; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
 • Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско име;
 • Организаторът не носи отговорност за качеството на Наградата. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България;
 • Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организатора и неговите длъжностни лица, служители и представители, всички партньори Организатора, осигуряващи награда в Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта (наричани заедно "Обезщетените Страни") по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:
 • Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;
 • Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
 • Неразрешено използване от страна на участник (когато е приложимо) на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;
 • Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;
 • Приемане и/или използване на Наградата;
 • Всяко право или полза, предоставени от участник на Организатора във връзка с Играта; Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.
 • Други условия:
 • Настоящите Правила са достъпни на следната страница;
 • Организаторът си запазват правото по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата се извършват с публикуването им на интернет страницата по предходната точка и влизат в сила от датата на публикуването им;
 • Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта;
 • С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от ДИР.БГ по начина, посочен в Правилата за обработване и защита на личните данни на Фейсбук играта "Сподели любимите си грил моменти";
 • Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от ДИР.БГ при условията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
 • Печелившите участници се съгласяват да участват в последващи Играта рекламни активности, като ДИР.БГ си запазва правото да използва имената на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това;
 • С включването си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на ДИР.БГ правото да публикува името на спечелилите на фейсбук страницата на Life.dir.bg и на сайта Life.dir.bg, с което те ще са потенциално потенциално достъпни до неограничен кръг лица (потребители на социалната мрежа, посетители и др.).
 • Настоящите Правила влизат в сила от 08.08.2019 г.
 • Правни спорове:
 • Организаторът на Играта не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
 • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.
 • Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.
 • Обработване и защита на лични данни във връзка с Играта
 • Информацията във връзка с обработването и защитата на личните данни във връзка с Играта е достъпна за целия период на Играта на интернет страницата на ДИР.БГ.