Период на участие:

Периодът за участие в oнлайн играта на Dir.bg (наричана "Играта") е от 08.11.2019 година до 11.11.2019 година (до 12.00 часа).

Организатор

Организатор на Играта е "ДИР.БГ" АД, ЕИК: 130243596, с адрес на управление град София 1407, район Лозенец, ул. "Данаил Дечев" № 7.

Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:

 • Да тагне с коментар под ФБ поста в LIFE.dir.bg, своя приятел/ка, с които би искал да посети заедно събитието.
 • Няма органичения в броя на коментарите и тагвания
 • За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог.

В Играта нямат право да участват:

 • Малолетни и непълнолетни лица.
 • Служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
 • Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила.

Механизъм за участие в играта

 • За да се регистрира и да участва в Играта, Участникът трябва да тагне с коментар под ФБ поста в LIFE.dir.bg, своя приятел/ка, с които би искал да посети заедно събитието.
 • Включвайки се за участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила и с Правилата за обработване и защита на личните данни на онлайн играта "Спечелете покана за He's The Man - събитието, на което мъжете говорят", задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата.
 • Печелившият участник носи отговорност за всички разходи във връзка с Наградата, включително за деклариране на Наградата и заплащане на данъци (ако такива се дължат).

Награда

10 двойни покани за събитието "He"s the MAN", организирано от Dir.bg u #URBN. Дата на провеждане на събитието: 13 ноември, 16 часа в клуб City Stage

Определяне на печелившия участник. Получаване на наградата.

 • Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип измежду всички лица, отговорили на въпроса.
 • Името (ник-неймът) на печелившия ще бъде обявено в поста, след което той следва да изпрати на Организатора лично съобщение с адрес, имена и телефон за изпращане на наградата. Личното съобщение се изпраща до профила на LIFE.dir.bg в Facebook от профила, с който печалившият е участвал в Играта в срок до 24 часа от обявяването на наградата.
 • Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата.
 • Наградата ще бъде връчена на печелившия участник от Организатора, на определено от Организатора място, ден и час. Когато естеството на наградата позволява това, тя може да бъде изпратена от Организатора по пощата или с куриер- до населено място на територията на Р България, за сметка на участника. Когато естеството на наградата позволява това, тя може да бъде изпращана от Организатора по електронен път - чрез лично съобщение през Facebook или на е-мейл, посочен от спечелилия участник.
 • Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени върху Наградата след изпращането й или връчването й на печелившия участник.
 • Ако в рамките на разумни срокове Наградата не бъде получена от печалившия участник, Организаторът не е задължен да организира нова томбола.
 • Брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от играта, които са на стойност над 100 лева, се облагат с окончателен данък в размер на 10%. Предметните награди на стойност под 100 лева се считат с незначителна стойност и са необлагаеми.

Ограничения на отговорността

 • Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства;
 • Организаторът не отговарят: а) в случай, че Наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи Наградата или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградата да бъде предоставена, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;
 • Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, в случай, че спечелилият участник в Играта предостави непълна, невярна или подвеждаща информация;
 • Организаторът имат право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само - злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците;
 • Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта в профилите на LIFE.dir.bg в Facebook. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организатора, ДИР.БГ има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай ДИР.БГ не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията;
 • За манипулация ще се счита използване на повече от една регистрация с различни профили от едно и също лице за участие в Играта; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;
 • Организаторът не носи отговорност за качеството на Наградата. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България;
 • Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организатора и неговите длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта (наричани заедно "Обезщетените Страни") по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:
 • Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;
 • Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
 • Неразрешено използване от страна на участник (когато е приложимо) на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;
 • Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;
 • Приемане и/или използване на Наградата;
 • Всяко право или полза, предоставени от участник на Организатора във връзка с Играта; Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

Други условия:

 • Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на ДИР.БГ тук.
 • Организаторът си запазват правото да удължава, отлага или анулира Играта, както и по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградата или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страницата по предходната точка и влизат в сила от датата на публикуването им;
 • С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от ДИР.БГ по начина, посочен в Правилата за обработване и защита на личните данни на онлайн играта "" Спечелете покана за He's The Man - събитието, на което мъжете говорят"
 • Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от ДИР.БГ при условията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
 • Печелившият участник се съгласява да участва в последващи Играта рекламни активности, като ДИР.БГ си запазва правото да използва името на участника, негови фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне, без печелившият участник да получава допълнително възнаграждение за това;
 • С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на ДИР.БГ правото да публикува Името (ник-нейма) на спечелилия на страницата на профила на LIFE.dir.bg в Facebook, с което те ще са потенциално достъпни до неограничен кръг лица (потребители на социалната мрежа, посетители и др.).
 • Настоящите Правила влизат в сила от 08.11.2019 г.

Правни спорове:

 • Организаторът на Играта не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградата, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.
 • Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентния съд в град София.
 • Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.