Свръхзапаметяване без натоварване, с позитивни преживявания и вдъхновение чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация, по радостен и спонтанен начин.... Възможно ли е това?

Преди повече от 50 г. психотерапевтът и педагог проф. д-р Георги Лозанов, познавайки добре човешкия мозък, допуска, че е възможно. Доказва го с дългогодишен труд в посока разкриване на потенциалните възможности на личността и тяхното ускорено и хармонично развитие и скоро българският учен, отричан и забраняван по времето на комунизма у нас, се превръща в баща на сугестопедичния метод, използван до днес при ученето на чужди езици и в началната училищна педагогика в страни по целия свят, сред които Канада, Германия, Франция, Австрия, Норвегия, Япония и мн. др.

Професорът изхожда от позицията, че човешкият мозък има огромен резерв от неизползвани възможности - т. нар. резерви, до които може да се достигне безопасно - с комуникация, която не нарушава свободната воля на избор на личността и се отличава от принуда, манипулиране, команда, унижение, подценяване и др. 

Книга "Емоционалната интелигентност" от Market.dir.bg

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

В различните учебни центрове, които залагат на методологията днес, са заложени много ролеви игри и интерактивни похвати на обучение, популярни песни и репродукции на големи художествени творби. В хода на обучението се ангажират както съзнанието, така и парасъзнанието и периферните възприятия със специално подбрани емоционални стимули, като целта е да се отключи въображението на обучаващите се. Запознатите със сугестопедичния метод на обучение вярват, че това води до хармонична работа на двете полукълба в мозъка. Набляга се и на здравето на участниците в обучението, като освен, че ученето става без умора, напрежение или тревожност, има и психохигиенен ефект.

Чрез сугестопедичния метод се създава среда за креативно и щастливо учене. Подава се многобразие от стимули и информация, като едновременно с това се удовлетворя естествената нужда на човека от красота и междуличностно общуване. Без да се пренебрегва ролята на други емоции, целта е да се създаде оптимистичен и здрав мироглед у обучаващите се. Предлаганата информация се усвоява спонтанно и с радост. 

Книга "Позитивно възпитание за деца в предучилищна възраст" от Market.dir.bg

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

Купи

Работата с метода е неизчерпаем извор на творческа енергия и идеи, споделяне и развитие. В същото време се подава много повече информация в сравнение със стандартните образователни системи. Обучаващият се - ученик или курсист, може да усвои от 3 до 5 пъти повече материал, отколкото при традиционното обучение, при това трайно, тъй като обучението е максимално близо до естествения начин за учене на индивида. Не се се изолират мозъкът и функциите му от останалата част на тялото - емоционалната и духовната страна на личността, и се използват възможностите едновременно на парасъзнанието и съзнанието, на емоцията и логиката, на интуицията и здравия разсъдък. 

Сугестологичните експерименти показват, че художествените, музикалните и дори математическите изяви могат значително да се подобрят. Свръхпаметта, която се проявява масово в сугестопедичното обучение, надхвърля многократно възможностите на обикновената памет. Активира се и интуицията и се създават състояния, близки до вдъхновението. Външно това се изразява в решително по-голямо от обикновеното творческо изявяване на личността, или т. нар. творческа свръхпродуктивност. 

Роман "Урок по музика" от Market.dir.bg

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

Купи

ВНУШЕНИЕ

Сугестологията обръща внимание предимно на онези форми на отражение (психически реакции), които минават незабелязано, недостатъчно осъзнато или напълно неосъзнато за личността. Тя изучава сугестията (внушението) и десугестията (девнушението - освобождаване от внушения). А какво е внушение по определението на проф. д-р Георги Лозанов": 

"Организираното, психологически оркестрирано и хармонизирано с личността оползотворяване на съзнавано-парасъзнаваните стимули. То може да разкрие всестранните резерви на личността, включително и да стимулира нейните креативни сили". 

Детски стерео слушалки от Market.dir.bg

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

Купи

Периферните възприятия осъществяват дълговременната памет и най-често чрез тях се реализират и средствата на внушението. В сугестопедичните методики те се използват като цялостна и много важна система. Те са съществен елемент на парасъзнанието, по сила и трайност са нормални надпрагови дразнители (походка, мимика, жестове, облекло, отношение към обучаващия се, интонация, ритъм, окачените табла, декор и т.н).

Когато тези дразнители попаднат извън обсега на вниманието и съзнанието, те придобиват качествата на подпрагови сигнали. В следващия момент те могат отново да попаднат в центъра на вниманието и съзнанието и вземат участие в парасъзнаваната активност на личността, тоест те са свързани със съзнателно възприеманата програма и подсилват значително нейното усвояване, обясняват принципа на възприятие последователите на проф. д-р Лозанов.

Учебно помагало "Next Steps in English" от Market.dir.bg

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

Купи

 РЕЗЕРВИ

Ако трябва да определим накратко какво е сугестопедията (suggest - предлагам, suggestum - подставям, внушавам и λόγος - наука), то това е система на обучение, която съчетава педагогика, психология и артистични похвати и се базира на това, че всяка личност има неотключени потенциални възможности, т. нар. резерви.

Именно разкриването на цялостен, богат и разностранен комплекс от резерви е сред отличителните предимства на сугестопедичното обучение. Както вече споменахме, за активирането на този потенциал се използват разнообразни средства за радостно и пълноценно общуване. Как става това?

Паметовите резерви например се стимулират чрез създаване на връзки между съзнанието и подсъзнанието, както и чрез активиране на възможно най-много видове памет - визуална, двигателна, слухова, тактилна и др. Поднесената информация се съхранява в дълготрайната памет и се активира бързо и спонтанно при комуникация, появява се в дадена ситуация, дори човек да не е осъзнал, че я е усвоил.

Помагало "Френска граматика" от Market.dir.bg

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

Купи

В рамките на обучението, в което ученикът/курсистът, независимо от възрастта му, е важно да усеща пълна подкрепа от преподавателя. Той от своя страна трябва да приема допускането на грешки без осъждане и да стимулира индивидуалния начин на учене. Това води до ускорено подобряване на уменията за аналитичност, наблюдателност, асоциативност и логично мислене. Като добавим и липсата на умора по време на учебния процес, се подобрява ефективността на работата на мозъка и се разкриват т. нар. когнитивни и интелектуални резерви

Творческите резерви пък се разкриват чрез използване на изразните средства на различни изкуства - музика, театър, изобразително изкуство и др. Най-често материалът се въвежда под формата на картини, поезия, проза и музика, което води до спонтанно желание за творчество у обучаващите се и развиване на креативните им заложби. 

Сугестопедагогът би следвало да зададе тон на комуникация, базирана на вежливост, изслушване, търпение, взаимопомощ, взаимно уважение и приемане на особеностите на личността. Това води до намаляване на психологическите бариери, подобряване на уменията на участниците в обучението за самооценка, екипна работа и ефективна чуждоезикова комуникация. Тук вече говорим за разкриване и на социо-комуникативните резерви

Черна дъска за писане в комплект с аксесоари от Market.dir.bg 

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

Купи

Проф. д-р Георги Лозанов открива, че особеностите на сугестопедичното обучение водят до цялостно подобряване на психичното здраве и цялостното състояние на обучаемите, до повишаване на жизнения им тонус и работоспособност.

Той описва седем закона, на които са базирани основите на сугестопедията. Именно те дават възможност успешно да се усвояват нови знания, като се стимулират всички сетива и интелекта на човека, за да се достигне до изброените по-горе "резерви". На тях се облягат и днес в центровете за обучение по този метод.

СЕДЕМТЕ ЗАКОНА НА СУГЕСТОПЕДИЯТА

1. Без любов към човешкото същество, към процеса на преподаване и неговия предмет, към общуването между хората, не биха могли да се постигнат завишени и дълготрайни резултати. Според проф. Лозанов, когато любовта присъства, ученето се превръща в извор на радост и вдъхновение. 

Детска дъска за стена от Market.dir.bg

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

Купи

2. Свобода - обучаващият се има възможност да избере своя собствен път към формиране на своите знания и умения, към разкриване на своите резерви - повече по логичен или емоционален начин, предимно чрез активно или пасивно внимание, вербални и невербални стимули. 

3. Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва по време на учебния процес води до състояние на вдъхновение у него, което се предава естествено на учениците. 

4. Увеличен учебен материал - материалът, с който се работи, е многократно завишен спрямо общоприетите разбирания за това какъв обем от знания може да се възприеме към даден момент. Многообразието и множеството от стимули са задължително условие за свободата на възприятие - на активно и на пасивно ниво, както и за достигане на по-високи нива на възприятие като цяло. 

Детска дървена маса с 2 столчета от Market.dir.bg

Market.dir.bg

Купи

5. Принципът цяло - част, част - цяло; частта чрез цялото - изучаването на дадена дисциплина или предмет е част от по-широк контекст, в който виждаме мястото на тази дисциплина или предмет. Мозъкът ни възприема заобикалящия ни свят в неговата цялост, затова например, елементите на даден чужд език е добре да се изучават в контекста на цялото и в смислова взаимовръзка помежду си, а не като изолирани граматически и лексикални единици. 

6. Златната пропорция - изобразява се с гръцката буква φ - не само математическо понятие, но и символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата. В сугестопедията тя се използва при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти в учебната среда. 

7. Приложение на класическото изкуство и естетиката - те са особено ефективни медиатори на позитивната сугестия, създаващи приятна атмосфера и условия за повишена възприемчивост и комуникативна активност в състояние на оптимална психорелаксация. Сугестопедията се превръща в един особен вид педагогическо изкуство, което помага да се премахнат бариерите, свързани със страх от ученето или от говоренето на чужд език.

Ултразвуков арома дифузер от Market.dir.bg

iStock by Getty Images и Market.dir.bg

Купи

Всичко изброено прави сугестопедията "по-висша методика на обучение" по оценката на ЮНЕСКО от 1978 г. Пристигналата тогава специална международна комисия, която търси отговори на въпросите какво е сугестопедия и защо трябва да се прилага в различни области на обучение, заключава:

"Сугестопедията, поне в сравнение с традиционните методи, е процес, който като цяло води до по-добро обучение и е подходящ за много различни по тип обучаеми" (из американския Journal of Suggestive Accelerative Learning and Teaching).

А самият проф. Лозанов завършва последната си публикувана книга с думите:

"С помощта на моите прекрасни и благородни приятели от целия свят, аз направих, каквото можах. Надявам се, че бъдещите поколения ще последват нашите стъпки. Това е перспектива за една нова култура". 

След като ви припомнихме с какво сугестопедичният метод се отличава от традиционното обучение, очаквайте още полезна информация в поредицата, посветена на различните учебни методи. Може да видите и първата част - "Обучение без задължение: Извън скуката на класната стая". Докато ви запознаваме с тях, предлагаме и линкове с литература, помагала, вещи за интериора и др., които биха могли да са полезни за подобряването на знанията ви и създаването на позитивна среда. 

В сайта на Market.dir.bg ще откриете голямо разнообразие от артикули (продукти за здраве и красота, за дома, дрехи, обувки, аксесоари, стоки за деца и домашни любимци, храни и напитки), като при регистрация и първа покупка над 50 лв. получавате 15 лв. отстъпка! Безплатна доставка за поръчки над 150 лв.