1. Данни за администратора на лични данни

"ДИР.БГ" АД, ЕИК: 130243596, с адрес на управление град София 1407, район Лозенец, ул. "Данаил Дечев" № 7.

 1. Правно основание на обработването на лични данни от Dir.bg
 • Предоставянето на личните данни и приемането на Правилата за провеждане на онлайн играта "Спечелете ранен коледен подарък от играта на Dir.bg u Love Beauty and Planet" ще се смята за даване на съгласие на участниците за обработване, съхраняване и използване на личните данни във връзка с участието в Играта.
 • Включвайки се за участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила и с Правилата за провеждане и участие в играта "Спечелете ранен коледен подарък от играта на Dir.bg u Love Beauty and Planet", задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата.
 • Предоставянето на личните данни ще се смята за даване на съгласието на спечелилия участник за обработване, съхраняване и използване на личните данни във връзка с провеждането на Играта и получаването на Награда.
 1. Обхват на обработваните от "ДИР.бг" лични данни
 • При включването си в Играта, участникът предоставя на ДИР.БГ данните за името (ник-нейма), с което са регистрирали профила си в Инстаграм.
 • При спечелване на Награда, според естеството на наградата и начина на нейното получаване, печелившият участник може да предостави на Организатора:

а) имена (собствено, бащино и фамилно име), адрес в населено място на територията на Р България и телефонен номер (в случаите на изпращане на наградата с куриер) - когато естеството на наградата позволява изпращането й по пощата или с куриер;

б) електронна пощ (е-мейл адрес) - когато естеството на наградата позволява изпращането й по електронен път.

Тези данни се предоставят с лично съобщение до Организатора в Инстаграм само в случай на спечелване на Награда и ще бъдат обработвани единствено за целите на изпращането и получаването на Наградата.

 1. Цели на обработването на лични данни:
 • Провеждане на Играта и определяне чрез томбола на печеливш участник;
 • Уведомяване на печелившия участник;
 • Осъществяване на връзка с печелившия участник с цел предоставяне на Наградата.
 1. Продължителност на обработването на лични данни
 • Периодът на обработване на личните данни започва с публикуване от страна на участника на отговор на поставения въпрос.
 • Данните на спечелилия участник ще бъдат изтрити до един месец от изтичане на срока за получаване на Награда.
 1. Получатели/категории получатели на личните данни
 • Данните могат да бъдат прехвърляни към контрагенти на Организатора, с които са налице договорни отношения за обработка на лични данни, уредени от Общия регламент относно защитата на данните.
 1. Права на субектите на данни:
 • Право на достъп: Всеки участник - субект на данни, има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително копие от личните му данни, които са в процес на обработване.
 • Право на коригиране: Всеки участник - субект на данни, може да поиска администраторът да коригира негови неточни лични данни без неоснователно забавяне.
 • Право на изтриване: Всеки участник - субект на данни, може да упражни право на изтриване в следните случаи: когато обработването на данните е незаконосъобразно, когато личните данни не са необходими повече за целта, за която са събрани и съответно обработвани, когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на българското законодателство или правото на ЕС. Правото на изтриване не може да бъде упражнено, ако за администратора съществува законово основание да продължи обработването на данните, независимо от волята на субекта на данни.
 • Право на ограничаване на обработването: Всеки участник - субект на данни, има право да изиска от администратора ограничаване на обработването на личните му данни в случаите, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните.
 • Право на пренасяне на данни: Всеки участник - субект на данни, има право да получи данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърли на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора.
 • Право на оттегляне на съгласието: Всеки участник - субект на данни, има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на данните му за целите, описани по-горе, като отправи изрично изявление за това до администратора. В този случай администраторът може да продължи да обработва данните, ако са налице основания за това, които имат приоритет пред волята на субекта на данни.
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган: Всеки участник - субект на данни, има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, ако счита, че обработването на личните му данни нарушава Общия регламент относно защитата на данните. Жалбата може да бъде подадена пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg. Упражняването на това право не засяга други предвидени от закона административни или съдебни средства за правна защита.
 1. Друга информация:
 • Администраторът на лични данни обработва личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните актове на Администратора относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита;
 • Участниците могат да поискат информация по отношение на обработването на лични данни, коригирането или изменянето на техните лични данни по всяко време в писмен вид на посочения по-горе адрес на Администратора на лични данни или на е-мейл sales@mydir.bg.
 • С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила, както и че дават изричното си съгласие предоставените лични данни да бъдат обработвани от Организатора на Играта за целите, посочени в настоящите Правила.
 • По всички останали въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в Правилата за провеждане и участие във фейсбук играта "Познай трите мача" и в тези Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).